Tags

No tags :(

házasságkötésMagyarországon a válások száma évi  kb. 24.000, a válással megszűnt házasságok aránya 45%,  valamint az élettársi kapcsolatok 68%-a is felbomlik 5 éven belül. Ilyen számok mellett van-e létjogosultság amellett kampányolni, hogy a házasság érték? Én azt hiszem, igen. Hiszem, hogy  a házasság, Érték!

A Házasságkötés lépcsői

Házasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Mindez előtt azonban a házasulandóknak jó néhány feladata van, valamint több feltételnek is meg kell felelniük, így pl. a házasságkötési szándékukat be kell jelenteniük az anyakönyvvezetőnél.

A magyar jog alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, tehát az egyházi szertartás önmagában nem elegendő, valamint hazánkban csak különneműek köthetnek házasságot.

Az azonos nemű személyek számára új jogintézményként a 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését teszi lehetővé, amely alapján a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők számára a házastársakéhoz hasonló jogokat és kötelezettségeket keletkeztet.

A házasságkötés elhatározása után annál az  anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni a házasságkötési szándékot, ahol a felek házasságot kívánnak kötni. Ez alkalommal a jogszabályban meghatározott okiratokat is magukkal kell vinniük, és nyilatkozniuk kell

 1. arról, hogy legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek nincs törvényi akadálya,
 2. a majdan születendő gyermekük családi nevéről,
 3. a vőlegénynek arról, hogy nem tud a menyasszony rendezetlen családi jogállású gyermekéről,
 4. illetve, ha gyermek van, akkor arról, hogy a gyermeket elismeri, vagy nem ismeri el magáénak.

A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A nyilatkozatokat a menyasszonynak és a vőlegénynek személyesen kell megtenni. Ebből a célból az anyakönyvvezetőt külön-külön is fel lehet keresni.

Házasságkötési akadályok

A bejelentkezés után az anyakönyvvezető csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg a közreműködését, ezek az úgynevezett házasságkötési akadályok.

A házasságkötés akadályait olyan, jogszabály által meghatározott körülmények jelentik, amelyek fennállása esetén nem lehet érvényesen házasságot kötni, illetve a bíróság érvénytelenítheti a már megkötöttet.

A családjogi törvény rendelkezéseinek megfelelően érvénytelen a házasság, ha

 1. a házasulók valamelyikének korábbi házassága fennáll (ha a korábbi házasság megszűnik, vagy azt érvénytelenné nyilvánítják, az újabb házasság érvényessé válik)
 2. a házasulók meghatározott rokoni kapcsolatban állnak egymással, így nem köthetnek házasságot:
 • az egyenesági rokonok
 • a testvérek,
 • a testvér és a testvére vér szerinti leszármazója,
 • a házastárs és volt házastársa egyenesági rokona, valamint
 • az örökbefogadó és az örökbefogadott
 1. a házasság megkötésekor valamelyik fél cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állt (a házasság érvényessé válik, ha a cselekvőképtelen fél azt a gondnokság alá helyezésének megszüntetése után – a házasság fennállása alatt – nem támadja meg)
 2. a házasság megkötésekor valamelyik fél a teljes cselekvőképtelenség állapotában volt, jóllehet ilyen hatályú gondnokság alatt nem állott (a házasság érvényessé válik, ha az a házastárs, akinek cselekvőképessége hiányzott, cselekvőképessé válása után a házasságot – fennállása alatt – helybenhagyja)
 3. a megkötésénél az anyakönyvvezető nem hivatalos minőségben járt el, vagy ha a házasulók a házasságkötésre irányuló kijelentésük megtételekor nem voltak együttesen jelen
 4. valamelyik fél még nem töltötte be a 16. életévét;
 5. a 16-18. év közötti személy a gyámhivatal engedélye nélkül kötött házasságot.

Az anyakönyvvezető nem adhatja össze a házasulandókat, ha észleli valamelyik akadályt. Ha a házasságkötés után derül ki valamelyik érvénytelenségi ok, a házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította.

Bizonyos házassági akadályokat azonban a házasságkötés előtt el lehet hárítani, így:

 1. ha valamelyik házasulandó 16. és 18. életév közötti, akkor a gyámhivatal előzetes engedélyét kell beszerezni
 2. bármelyik fél lakóhelye szerint illetékes jegyző felmentést adhat a testvér vérszerinti leszármazójával kötendő házassági tilalom, illetve a házasulandó volt házastársa egyenesági rokonával kötendő házassági akadály alól (erre egyébként a házasság fennállása alatt is sor kerülhet).

Házasságkötés a gyámhivatal előzetes engedélyével

A kiskorúak közül a 16 évnél fiatalabbak semmilyen körülmény vagy engedély mellett nem köthetnek házasságot. Az, aki a házasságkötés időpontjában már betölti a 16. életévét a gyámhivatal előzetes engedélye alapján köthet házasságot. A kérelmet bármelyik házasulandó fél lakóhelye szerint illetékes gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen lehet előterjeszteni.

A beadványhoz csatolni kell

 1. a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik,
 2. a házasulandó felek jövedelemigazolását, amelyből megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, továbbá
 3. a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.

A gyámhivatal a házasságkötésre az előzetes engedélyt akkor adja meg, ha a házasságkötés a kiskorú gyermek érdekét szolgálja, továbbá, ha a kiskorú

 1. az engedély megadása iránti kérelmet szabad akaratából, befolyásolástól mentesen nyújtotta be,
 2. megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosított,
 3. meglévő, illetve a 18. évének elérése előtt születendő gyermekének gondozásához, neveléséhez szükséges feltételek biztosítottak,
 4. részt vett a családvédelmi szolgálat tanácsadásán,
 5. a háziorvos igazolja, hogy a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik.

A házasságkötési engedély a gyámhivatali határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapig érvényes. Ez azt jelenti, hogy az engedély megszerzését követő hat hónapon belül meg kell tartani az esküvőt. A gyámhivatali eljárásban felmerülő költségeket az eljáró szerv viseli, tehát a kérelmezőnek sem illetéket, sem költségtérítést nem kell fizetnie.

Amennyiben a városi gyámhivatal az engedély iránti kérelmet elutasította, a megyei szociális és gyámhivatalnál fellebbezésre van lehetőség. A fellebbezést a városi gyámhivatalban kell benyújtani. A jogorvoslati igény érvényesítésére a határozat kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül van lehetőség.

Az a 16-18. év közötti, aki a gyámhivatal engedélyével házasságot kötött, megszerzi a nagykorúságot, vagyis cselekvőképes személynek minősül.

A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság cselekvőképesség hiánya, vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt utóbb érvénytelennek nyilvánította. Nem érinti azonban a házasságkötéssel megszerzett nagykorúságot a házasság megszűnése. Tehát az a kiskorú, akinek érvényes házassága még 18. életévének betöltése előtt szűnt meg, továbbra is nagykorúnak minősül. A házasságkötést követően a már nagykorúnak minősülő személy maga köthet szerződést, és tehet jognyilatkozatot, tehát vagyonával is szabadon rendelkezhet.

A házasságkötés időpontja 

Amennyiben az előző pontokban foglaltaknak eleget tettünk, az anyakönyvvezető kitűzi a házasságkötés időpontját, a házasságkötési szándék bejelentését követő 30 napon túli időpontra. Ennél hamarabb csak a jegyző felmentése esetén lehet házasságot kötni.

Ha valószínűsíthető, hogy a házasulók bármelyike előreláthatólag rövid időn belül meghal, a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasság a bejelentés után nyomban megköthető, tehát nincs 30 napos korlátozás.

És végül a házasságkötés 

A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik, az anyakönyvvezetői hivatalban, vagy olyan helyszínen, amelyet az anyakönyvvezető megfelelőnek tart. A házasulandóknak a házassági nyilatkozat megtételekor azonos helyiségben, ugyanazon anyakönyvvezető előtt és egy időben kell jelen lenniük, ha bármelyik feltétel nem teljesül, a házasság érvénytelen. Az anyakönyvvezető a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzi, illetve házassági anyakönyvi kivonatot állít ki, amelyet a házastársak közvetlenül a házasságkötés után megkapnak.